ŠTATÚT SÚŤAŽE  SÚŤAŽ o multimediálne autorádio s OS Android

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.  Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: EU electro s.r.o.

Sídlo: Záhradnícka 46/A, 82108 Bratislava

IČO: 52 521 583

DIČ: 2121059402

Zapísaná dňa 26.07.2019 v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 139251/B.

Email: info@elektro21.sk

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 20.11.2020 (20:00:00) do 13.12.2020 (23:59:59). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Cieľom súťaže je zvýšenie povedomia o eshope www.elektro21.sk.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom  súťaže  môže  byť každá fyzická  osoba  plne  spôsobilá  na  právne  úkony,  s adresou doručovania na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“). Účasťou v súťaži účastník akceptuje podmienky súťaže a zároveň potvrdzuje, že má vek minimálne 18 rokov.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže zaslal komentár k príspevku s vyhlásením súťaže na Facebook stránke Organizátora.

Výhercom sa účastník súťaže môže stať v priebehu súťaže iba raz. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

5. Výhra

Výhrou v súťaži sú:

1x Multimediálne autorádio, dostupné skladom, podľa vlastného výberu v maximálnej  hodnote 270 €

2x Poukaz na nákup v eshope www.elektro21.sk v hodnote 50 €

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Organizátor vyžrebuje 3 náhodných víťazov súťaže.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke organizátora. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Odovzdanie výhry prebehne najneskôr do 30 dní od dňa zistenia adresy pre doručenie výhry. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace  s používaním výhier. Nebezpečenstvo  škody  na  výhre  prechádza  na  výhercu  v okamihu   odovzdania výhry výhercovi.

8. Ochrana osobných údajov

Organizátor sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9. Záverečné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia  a  bez  uvedenia dôvodov, pričom účastníci súťaže nemajú v takom prípade nárok  na akúkoľvek náhradu.

Organizátor v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo  z  nedostupnosti internetového serveru, prípadne z nefunkčnosti internetového pripojenia. Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, nefunkčnosť aplikácii spoločnosti Facebook, technický výpadok služieb spoločnosti Facebook. Usporiadateľ súťaže je oprávnený vylúčiť každého účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak dôjde z jeho strany  k porušeniu týchto pravidiel súťaže.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 19.11.2020

EU electro s.r.o.

Poštovné zdarma

doručenie zdarma

Záruka

Servis alebo výmena

14 dňová garancia

vrátenia peňazí

Odborná montáž

podpora a poradenstvo